Công văn 15002/QLD-MP công bố sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến

Công văn 15002/QLD-MP  công bố sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 15002/QLD-MP
V/v công bố sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến
Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phm
Thực hiện Quyết định số 1738/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, từ ngày 22/6/2015, Cục Quản lý Dược đã thí điểm triển khai tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện t http://congbomypham.cqldvn.gov.vn.
Để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc công bố sản phẩm mỹ phẩm được nhanh chóng, thuận lợi, Cục Quản lý Dược thông báo:
K từ ngày 01/10/2015, đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, Cục Quản lý Dược chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố theo hình thức công bố trực tuyến.
Doanh nghiệp nộp lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến vào tài khoản sau:
Tên tài khoản: CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Số tài khoản (VND): 84668688
Tại: VPBANK - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank
Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử http://congbomypham.cqldvn.gov.vn.
Cục Quản lý Dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.
Trong quá trình triển khai, nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc, liên hệ số điện thoại: 04.37366674 để được giải đáp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Sở Y tế các t
nh thành phố trực thuộc TƯ;
- Tạp chí Dược Mỹ phẩm;
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu VT, MP.
CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường


0 nhận xét :