Công văn 9867/BYT-QLD xét thầu và thanh toán các thuốc có giá kê khai chưa được công bố

Công văn 9867/BYT-QLD xét thầu và thanh toán các thuốc có giá kê khai chưa được công bố
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 9867/BYT-QLD
V/v xét thầu và thanh toán các thuc có giá kê khai chưa được công bố
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Phúc đáp Văn bản số 4049/BHXH-DVT ngày 19/10/2015 của Quý Đơn vị về việc cho ý kiến về việc xét đề nghị trúng thầu và thanh toán bảo hiểm y tế đối với các thuc chưa có giá kê khai được công b trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Bộ Y tế có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8, Chương II Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuc dùng cho người, trong thời gian kể từ thời đim kê khai giá thuốc đến thời điểm hết hiệu lực của số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, trường hợp phát hiện giá thuốc kê khai chưa hợp lý thì Cục Quản lý Dược sẽ có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do và đề nghị cơ sở xem xét lại giá thuốc kê khai trên.
2. Triển khai quy định kê khai, kê khai lại giá thuốc tại TTLT s 50/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 30/12/2011, để phục vụ cho công tác đấu thầu và thanh toán bảo hiểm y tế của các cơ sở y tế, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã cập nhật, công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược các thông tin:
2.1. Thông tin về giá bán buôn của các mặt hàng thuốc kê khai, kê khai lại đã được Tổ Công tác liên ngành xem xét hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc xem xét, chưa phát hiện bất hợp lý. Đây là mức giá kê khai, kê khai lại đang có hiệu lực.
2.2. Thông tin về các trường hợp thuốc đã được kê khai giá nhưng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản kiến nghị về mức giá kê khai chưa hợp lý: Đây là thông tin về các mặt thuốc đã được doanh nghiệp kê khai nhưng đã được Tổ Công tác liên ngành xem xét hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuc có ý kiến về mức giá kê khai chưa hợp lý và Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản trả lời cho từng hồ sơ kê khai giá cụ thể.
3. Đối với các mặt hàng chưa có giá kê khai được công b trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược;
3.1. Trường hợp mặt hàng đã được kê khai giá nhưng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản kiến nghị về giá thuốc kê khai chưa hợp lý:
- Cơ sở y tế thực hiện việc đánh giá lựa chọn nhà thu theo quy định, tuy nhiên sẽ chỉ gọi hàng, cung ứng thuốc khi có giá kê khai được công b trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
- Giá thuốc thanh toán không vượt mức giá kê khai được công b trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
3.2. Trường hợp mặt hàng đã được kê khai giá nhưng T Công tác liên ngành về giá thuốc đang xem xét, chưa có văn bản kiến nghị về giá thuốc của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế):
- Cơ sở y tế cn yêu cu doanh nghiệp có văn bản xác nhận về việc chưa nhận được kiến nghị bng văn bản của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về mức giá đã kê khai.
- Cơ sở y tế thực hiện việc đánh giá lựa chọn nhà thầu theo quy định, tuy nhiên sẽ chỉ gọi hàng, cung ng thuốc khi có giá kê khai được công b trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
- Giá thuốc thanh toán không vượt mức giá kê khai được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
4. Về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc đã trúng thầu:
- Trường hợp mặt hàng thuốc đã có giá kê khai hợp lý và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược: Đề nghị cơ quan Bo hiểm xã hội căn cứ thời điểm kê khai giá để làm cơ sở thanh toán và bo đảm giá thanh toán không cao hơn giá kê khai, kê khai lại còn hiệu lực (Tiết 2 Điểm c Khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT)
- Trường hợp mặt hàng thuốc chưa có giá kê khai được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược: Thống nhất tạm dừng thanh toán bảo hiểm y tế theo đề nghị của Bo hiểm xã hội Việt Nam cho đến khi doanh nghiệp hoàn thiện th tục kê khai giá theo quy định để được công bố giá thuốc kê khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược. Tuy nhiên, đ đảm bảo tránh gián đoạn việc cung ứng thuc của các cơ sở y tế, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam nên có thông báo về mc thời gian sẽ tạm dừng thanh toán để các cơ sở y tế, doanh nghiệp thực hiện (có th hướng dẫn theo hướng sau 02 tháng nếu không hoàn thiện thủ tục kê khai và giá thuốc được công bố thì sẽ tạm dừng thanh toán). Giá thuốc thanh toán không vượt mức giá kê khai được công b trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
Bộ Y tế có một số ý kiến trên để Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp và hướng dẫn các đơn vị liên quan tham gia quá trình xét thầu thuốc theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Vụ BHYT, Vụ KHTC;
- SYT các t
nh, thành phố;
- B
nh viện, viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- Lưu: VT, QLD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn


0 nhận xét :