QUYẾT ĐỊNH 6827/QĐ-BYT VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH 6827/QĐ-BYT VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6827/QĐ-BYT
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh sách 10 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.
Điều 2. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đng nhập khu với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc của Việt Nam.
Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có trách nhiệm theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư s 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.
Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhim trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn Phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Viện KNT TW, Viện KNT TP. HCM;
- Bộ Tài Chính (Tổng Cục Hải quan);
- Văn phòng, các Phòng Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02 b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

DANH SÁCH
DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6827/QĐ-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam)
1
Tên:
Abbott Laboratories (Singapore) Pte Ltd

Địa chỉ:
1 Maritime Square #12-01 Habourfont Centre Singapore 099253

Điện thoại:
+65 62787366
Fax: +65 62733507
2
Tên:
Belipharm BVBA

Địa chỉ:
Herestraat 13,3000 Leuven - Belgium

Điện thoại:
+32 16253772
Fax:
3
Tên:
Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH

Địa chỉ:
Rudolfsplatz 2/1/8, 1010 Vienna, Austria

Điện thoại:
+43 1 246 46 0
Fax: +43 1 246 46 666
4
Tên:
Nihon Pharmaceutical Industry Co., Ltd.

Địa chỉ:
2-3, 2-chome, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo-to, Japan

Điện thoại:
+81 +3-5833-5011
Fax: +81 +3-5833-5100
5
Tên:
Onkovis GmbH

Địa chỉ:
Grube 45, D-82377 Penzberg, Germany

Điện thoại:
+49-8856-901748-0
Fax: +49-8856-901748-18
6
Tên:
Somesh Pharmtech Pte. Ltd

Địa chỉ:
1 North Bridge Road, # 07-10, High Street Centre, Singapore - 179094

Điện thoại:
+65 63389175
Fax: +65 63389174
7
Tên:
Uni Medicolabs

Địa chỉ:
Plot No.21-22, Pharmacity, Selaqui, Dehradun Uttarakhand, India

Điện thoại:
+91-135-2698706
Fax: +91-135-2698707
8
Tên:
Zaklady Farmaceutyczne “UNIA” Spóldzielnia Pracy
Tên tiếng Anh: “UNIA”- the Pharmaceutical Plant Cooperative (society)

Địa chỉ:
Chlodna St. 56/60, 00-872 Warsaw, Poland

Điện thoại:
+48 22 620 90 81-6
Fax:  +48 22 654 92 40
9
Tên:
Zim Laboratories Ltd.

Địa chỉ:
Sadodaya Gyan (Ground floor) Opp.N.A.D.T, Nelson square, Nagpur, Maharashtra - 440013, India

Điện thoại:
07118-271470/370
Fax: 91-07118-271470
10
Tên:
Janssen - Cilag Limited

Địa chỉ:
106 Moo4 Lad, Krabang Industrial Estate, Chalongkrung Rd., Kwaeng Lamplatew, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand

Điện thoại:
+66 2 792 7200
Fax: +66 2 792 7222

Tổng số: 10 Doanh nghiệp

0 nhận xét :