Công văn 7841/ATTP-PC miễn kiểm tra nhà nước đối với NLTP, PGTP nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Công văn 7841/ATTP-PC miễn kiểm tra nhà nước đối với NLTP, PGTP nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 7841/ATTP-PC
V/v miễn kiểm tra nhà nước đối với NLTP, PGTP nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đi với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
Nhm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tại Phiên họp Chính phủ thường ktháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016, trong đó tại điểm 3 nêu : "Chính ph thống nhất cho phép doanh nghiệp được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bhợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, min ghi nhãn tiếng Việt đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ được dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước”.
Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm xin thông báo để các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản của Bộ Y tế biết và thực hiện Nghị quyết của Chính phủ nêu trên.
Trân trng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tng Cục Hải quan (đ phối hợp);
- CT.Nguyn Thanh Phong (đ b/c);
- Lưu. VT, PC.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Trần
Việt Nga


0 nhận xét :