Công văn 839/KCB-NV cấp giấy phép hoạt động cho các đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định số 109/NĐ-CP

Công văn 839/KCB-NV cấp giấy phép hoạt động cho các đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định số 109/NĐ-CP
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 839/KCB-NV
V/v cấp giấy phép hoạt động cho các đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định số 109/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016. Tại Nghị định này có quy định các Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; phòng khám, điều trị HIV/AIDS; phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng; phòng khám hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy đang hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động và phải hoàn thành thủ tục để được cp giấy phép hoạt động trước ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau:
1) Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đôn đốc các Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; phòng khám, điều trị HIV/AIDS; phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng; phòng khám hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hoạt động gửi về Sở Y tế để được thẩm định, cấp giấy phép hoạt động theo quy định trên.
2) Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ ngành có các Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; phòng khám, điều trị HIV/AIDS; phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng; phòng khám hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy khẩn trương rà soát, đôn đốc các Phòng khám này hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hoạt động gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để được thẩm định, cp giấy phép hoạt đng theo quy định trên.
Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh gửi đến các đơn vị để triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Vụ PC, Cục HIV/AIDS, YTDP, MTYT (để phối hợp);
- Lưu: VT, NV.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Thành0 nhận xét :