QUYẾT ĐỊNH 3741/QĐ-BYT VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 818/QĐ-BYT NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THEO MÃ SỐ HS

QUYẾT ĐỊNH 3741/QĐ-BYT VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 818/QĐ-BYT NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THEO MÃ SỐ HS
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3741/QĐ-BYT
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 818/QĐ-BYT NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THEO MÃ SỐ HS
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 4 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông, bà Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng chính phủ (công báo, Cổng thông tin điện Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, ATTP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường
0 nhận xét :