Công văn 1276/VPCP-KGVX báo cáo của Hiệp hội dược liệu

Công văn 1276/VPCP-KGVX báo cáo của Hiệp hội dược liệu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1276/VPCP-KGVX
V/v báo cáo của Hiệp hội dược liệu
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: BY tế.
Về báo cáo của Hiệp hội dược liệu Việt Nam (VIMAMES) tại văn bản số 113/HHDL-CV ngày 08 tháng 02 năm 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến:
Đưa nội dung kiến nghị của VIMAMES tại văn bản nêu trên (bản chụp kèm theo) vào nội dung Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Phát trin dược liệu được tổ chức trong thời gian tới.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  
Phó Thủ tưng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3). mn.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

0 nhận xét :