Công văn 1634/BYT-BH tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017

Công văn 1634/BYT-BH tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1634/BYT-BH
V/v tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 266/KH-BYT ngày 10/3/2017 và tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017. Tại hội nghị, Bộ Y tế đã chỉ rõ một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện việc kết nối, liên thông.
Để đảm bảo việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội và Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế theo kế hoạch đã đề ra, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau đây:
1. Nghiên cứu Kế hoạch số 266/KH-BYT ngày 10/3/2017 của Bộ Y tế và Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại hội nghị trực tuyến để xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2017 tại đơn vị, trong đó: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện các mốc thời gian, đảm bảo tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT thường xuyên, liên tục phục vụ giám định điện tử trước ngày 30/6/2017 đối với bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, trước ngày 31/8/2017 đối với bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã. Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT thuộc quyền quản lý.
2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức làm công tác CNTT tại đơn vị: Có cán bộ chuyên trách phụ trách CNTT; tổng hợp danh sách các cán bộ làm công tác CNTT tại đơn vị báo cáo cơ quan chủ quản; chủ động xây dựng nguồn nhân lực CNTT, tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên làm công tác CNTT của đơn vị để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tin học hóa tại mỗi đơn vị.
3. Tổ chức rà soát, chuẩn hóa, ánh xạ các danh mục dùng chung (DMDC) tập trung, có sự phối hợp, tham gia trực tiếp của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT để hoàn thiện, cập nhật bộ mã DMDC sử dụng tại đơn vị được đúng, đủ, đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông dữ liệu điện tử.
Trường hợp DMDC mới phát sinh tại đơn vị, chưa được Bộ Y tế ban hành, đề nghị thủ trưởng đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan BHXH và doanh nghiệp CNTT mã hóa tạm thời để phục vụ kết nối, liên thông, sau đó báo cáo về Bộ Y tế để ban hành theo thẩm quyền.
4. Khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp hoặc thay thế phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh để đảm bảo trích xuất được đầy đủ, đúng dữ liệu đầu ra theo chuẩn quy định và chuyển lên các Cổng tiếp nhận dữ liệu thường xuyên, liên tục, đúng thời hạn theo yêu cầu, đặc biệt là thời điểm chuyển dữ liệu lên Cổng tiếp nhận của bảo hiểm xã hội để quản lý việc KCB thông tuyến đối với người có thẻ BHYT.
5. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu đầy đủ các văn bản của Bộ Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội ban hành để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội hàm của văn bản và đúng quy định của pháp luật.
6. Nếu trong quá trình kết nối, liên thông dữ liệu giữa đơn vị với cơ quan BHXH có lỗi do Cổng tiếp nhận của cơ quan BHXH thì đơn vị chủ động gửi văn bản đề nghị cơ quan BHXH: kiểm tra, xác định, hoàn chỉnh phần mềm giám định để tiếp nhận được dữ liệu điện tử của đơn vị gửi đến; thường xuyên phối hợp với đơn vị để chia sẻ, phản hồi các thông tin cụ thể, đầy đủ, chính xác, kịp thời cho đơn vị về kết quả tiếp nhận, những lỗi (nếu có),... và duy trì việc hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, để đơn vị kịp thời hoàn chỉnh, gửi lại dữ liệu phục vụ công tác giám định, thanh toán.
Nhận được Công văn này, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và y tế Bộ, ngành), về Sở Y tế (đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Y tế) những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Lưu: VT, BH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn


0 nhận xét :