Quyết định 141/QĐ-TTg VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỰ TRỮ QUỐC GIA

Quyết định 141/QĐ-TTg VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỰ TRỮ QUỐC GIA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 141/QĐ-TTg
Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V VIC XUT CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỰ TRỮ QUỐC GIA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 10362/BYT-KH-TC ngày 31 tháng 12 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) trang thiết bị y tế thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các bệnh viện được Bộ Y tế phân công tham gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng như sau:
- Bệnh viện Phổi Trung ương: 36 thiết bị.
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: 198 thiết bị.
- Bệnh viện Thống Nhất: 7 thiết bị.
- Bệnh viện Phong Da liễu TW Quy Hòa: 107 thiết bị.
- Quân khu I: 12 thiết bị.
- Quân khu II: 8 thiết bị.
- Quân chủng hải quân: 71 thiết bị.
- Quân khu 9: 23 thiết bị.
2. Căn cứ nhu cầu và nhiệm vụ của các đơn vị, Bộ Y tế phân bổ cụ thể số trang thiết bị nêu trên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Thtướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: NC, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh


0 nhận xét :